Bản văn Ông Bát : Lời văn chầu Ông Hoàng Bát Nùng Trí Cao

Bản văn Ông Bát Nùng hay nhất dùng để hát thỉnh và hầu giá Hoàng được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để gửi đến các bạn.

Ban van Ong Bat

Gương anh dũng ngàn xưa lưu để
Đất Cao Bằng tú khí chung linh
Trời nam có đức thánh linh
Họ Nùng đệ bát hùng anh tuyệt vời.

Chim Phượng 2

Khái quát chung về Ông Hoàng Bát

Ông Hoàng Bát tương truyền là danh tướng Nùng Trí Cao trong lịch sử, qua ở châu Quảng Nguyên (nay thuộc tỉnh Cao Bằng). Ông có công đánh giặc Tống xâm lược, lưu danh sử sách, được nhân dân ghi nhớ công ơn và lập đề thờ tự. Sau Ông được triều đình phong kiến sắc phong Thượng Đẳng Thần.

Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng, Ông Hoàng Bát ngự áo màu vàng, tuy nhiên rất ít khi giáng đồng. Đề chính thờ Ông là đền Kỳ Sầm, xã Vĩnh Quang, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ngày tiệc Ông là 10 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm.

Xem chi tiết thần tích và đền thờ Ông Hoàng Bát

cuon thu dai lua

Bản văn Ông Hoàng Bát Nùng hay nhất

Gương anh dũng ngàn xưa lưu để
Đất Cao Bằng tú khí chung linh
Trời nam có đức thánh linh
Họ Nùng – đệ bát hùng anh tuyệt vời.

Giận bạo chúa bao đời áp bức
Thù ngoại xâm Tống giặc cường hung
Thề rằng không độ trời chung,
Tuốt gươm quét sạch thù trong giặc ngoài.

Dù trăm trận mưa rơi sấm giật
Đôi trượng đồng dạy đất trời long
Bát Nùng nối nghiệp gia phong
Noi gương tiên tổ họ Nùng Trí Cao.

Ông Bát Nùng ra vào sinh tử
Trượng tung bay tuyết phủ hoa khai
Xá gì đạn lạc tên rơi
Trên đời hồ dễ mấy ai anh hào.

Thân bách chiến ra vào sinh tử
Đôi thần trùy nhẹ tựa hồng mao
Trần hoàn nhẹ gánh gian lao
Cõi trời giở sổ Nam Tào có tên.

Rước ông Bát về miền tiên giới
Đất Cao Bằng nhớ lại công ơn
Nhân dân thờ phụng khói hương
Nhớ người tráng sĩ hiên ngang anh hùng.

Thưở niên thiếu kiếm cung yên ngựa
Sinh vì đời, thác trợ muôn dân
Oai linh lẫm liệt thánh thần
Một lòng vì nước vì dân vì đời.

Gương anh khí sáng ngời muôn thuở
Chí hào hùng rạng rỡ non sông
Vinh quang thay giòng giống Lạc Hồng
Ngàn thu còn nhớ ông Bát Nùng Trí Cao.

Thơ Lý Bạch anh hào ví sánh
Rượu Lưu Linh buồn tính vui say
Thừa nhàn bạch định thiên khai
Cờ thiên Đế Thích mộ tài tri âm

Kèn sáo trúc bổng trầm họ Lá
Lục huyền cầm Tử Bá nam xuân
Liên tâm ba chén tẩy trần
Thanh Hương bình ngọc kỳ trân đượm mùi

Hồn quốc túy ấm lòng quân tử
Thú yên hà duyên nợ núi sông
Ngàn xưa tuyết nguyệt hoa phong
Thuốc lào Tiên Lãng ấm lòng thế gian

Khói thoảng ngát hương lan thủ thảo
Thú phong lưu Vĩnh Bảo – Hải Đông
Sập vàng điếu ống thung dung
Ngự về trần thế đèn lông kiệu hoa

Ai thành kính tại gia phụng sự
Thỉnh Ông về giá ngự đến trung
Xưa nay tắc tự hữu công
Dâng văn kính thỉnh Ông Bát Nùng Trí Cao

Xem thêm