Các ngày tiệc Tứ Phủ trong tháng 2 âm lịch

Danh sách tiệc Tứ Phủ tháng 2 âm lịch đầy đủ nhất. Thông tin ngày tiệc Mẫu Đệ Nhị, Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh, Chúa Nguyệt Hồ… vào tháng hai hàng năm.

Tiệc Tứ Phủ tháng hai

Tiệc Tứ Phủ tháng 2

Ngày Mão đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
Ngày 02/2: Tiệc Mẫu Tam Cờ
Ngày 03/2: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tam – Hưng Nhượng Đại Vương
Ngày 06/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
Ngày 10/2: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô – Đại Hoàng Công Chúa
Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang
Ngày 14/2: Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ngày 15-16/2: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất
Ngày 20/2: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mại Đại Vương, Sơn Trang Công Chúa)
Ngày 25/2: Tiệc Mẫu Sòng Sơn
Ngày 28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục – An Biên Đại Tướng Quân (ngày đản sinh là 10/8)

Xem thêm: Tổng hợp tiệc Tứ Phủ thường niên mới nhất

Xem thêm: Lịch âm hôm nay

Đền thờ chính các vị Thánh có tiệc tháng hai

  • Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn: Đền Đông Cuông – Yên Bái
  • Mẫu Tam Cờ: Đền Tam Cờ – Tuyên Quang
  • Đức Ông Đệ Tam Trần Triều: Đền Cửa Ông – Quảng Ninh
  • Tứ Vị Vua Bà: Đền Cờn – Nghệ An
  • Quan Đệ Ngũ: Đền Ninh Giang – Hải Dương; Đền Kỳ Cùng – Lạng Sơn
  • Chúa Nguyệt Hồ: Đền Nguyệt Hồ – Bắc Giang
  • Mẫu Sòng Sơn: Đền Sòng Sơn – Thanh Hóa
  • Ông Hoàng Lục: Đền Ông Hoàng Lục – Cao Bằng