Danh sách các ngày tiệc Tứ Phủ tháng âm trong năm đầy đủ nhất

Danh sách đầy đủ nhất các ngày tiệc Tứ Phủ tháng âm hàng năm. Ngày lễ Thánh Mẫu, Ngũ Vị Tôn Quan, Chầu Bà, Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu. Ngày kị Đức Thánh Trần, các vị Chúa Bà…

Tiệc Tứ Phủ tháng một (tháng giêng)

Ngày 06/1: Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 09/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng
Ngày 09/1: Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Ngày 10/1: Tiệc Ông Hoàng Tám (Ông Bát Nùng – Tướng quân Nùng Chí Cao)
Ngày 10/1: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô – Quyên Thanh Công Chúa
Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng giêng)
Ngày 15/1: Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 17/1: Tiệc cô Tân An
Ngày 20/1: Ngày nhà Trần ra quân
Ngày 19-21/1: Tiệc Tứ Vị Vua Bà (Đền Cờn – Nghệ An)
Ngày 25/1: Hội đồng đại lễ nhà Trần.

Các ngày tiệc tháng hai

Ngày Mão đầu: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
Ngày 02/2: Tiệc Mẫu Tam Cờ
Ngày 03/2: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tam – Hưng Nhượng Đại Vương (Đền Cửa Ông – Quảng Ninh)
Ngày 06/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
Ngày 10/2: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô – Đại Hoàng Công Chúa
Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La ,Cảnh Xanh Linh Từ…)
Ngày 14/2: Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ngày 15-16/2: Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
Ngày 17/2: Tiệc Cậu Đệ Nhất
Ngày 20/2: Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mại Đại Vương, Sơn Trang Công Chúa)
Ngày 25/2: Tiệc Mẫu Sòng Sơn
Ngày 28/2: Tiệc Quan Hoàng Lục – An Biên Đại Tướng Quân (ngày đản sinh là 10/8)

Rước Mẫu thỉnh kinh (Phủ Giầy – Nam Định)

Tiệc Tứ Phủ tháng 3 âm lịch

Ngày 02/3: Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
Ngày 03/3: Tiệc Mẫu Liễu Hạnh
Ngày 06/3: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Nhị – Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 07/3: Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)
Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Ngày 17/3: Tiệc Chầu Tám Bát Nàn – Đông Nhung Đại Tướng Quân (Đền Tiên La – Thái Bình)

Danh sách tiệc tháng tư

Tất cả các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ
Ngày 01/4: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh Vương – Truy Phong Khâm Minh Đại Vương
Ngày 12/4 (Có nơi ghi là 1 tháng 4): Tiệc Chúa Thác Bờ
Ngày 18/4: Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
Ngày 19/4: Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
Ngày 24/4: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Nhất – Hưng Vũ Đại Vương
Ngày 24/4: Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Tiệc Tứ Phủ trong tháng 5

Ngày 05/5: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung
Ngày 07/5: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tứ – Hưng Trí Đại Vương
Ngày 10/5: Tiệc Chầu Lục (Đền Chín Tư – Lạng Sơn)
Ngày 10/5: Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Ngày 10/5: Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)
Ngày 20/5: Tiệc Chầu Năm Suối Lân
Ngày 20/5: Tiệc Cô Năm Suối Lân
Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh (Đền Ninh Giang, Đền Kì Cùng)

Đại tiệc Tứ Phủ tháng 6

Ngày 01/6: Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
Ngày 10/6: Tiệc Mẫu Đệ Tam ( Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn
Ngày 12/6: Tiệc Cô Bơ Bông ( Hay tiệc Cô Ba Thoải cung – đền Ba Bông – Thác Hàn)
Ngày 16/6: Tiệc Chúa Năm Phương (Đền chính của Chúa được thờ tại đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng)
Ngày 24/6: Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng)
Ngày 24/6: Tiệc Cô Bé Minh Lương
Ngày 26/6: Tiệc Quan Hoàng Bơ ( Quan Hoàng Ba)
Ngày 26/6: Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Tiệc Tứ Phủ tháng 7

Tất cả các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ
Ngày 03/7: Tiệc Trần Triều Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu
Ngày 06/7: Tiệc Cô Tư
Ngày 07/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
Ngày 12/7: Tiệc Mẫu Ỷ La
Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường
Ngày 14/7: Tiệc Ông Hoàng Đôi (đền Bảo Hà)
Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy
Ngày 20/7: Tiệc Bà Chúa Kho
Ngày 21/7: Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao (Chầu Bảy Mỏ Bạch)
Ngày 21/7: Tiệc Cô Bẩy Kim Giao (Cô bảy Mỏ Bạch)
Ngày 21/7: Tiệc Cô Cả Núi Dùm (Tuyên Quang)

Tiệc Tứ Phủ tháng 8

Ngày 03/8: Tiệc Trần Triều Đản Nhật Đức Ông Đệ Nhị – Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 06/8: Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa)
Ngày 10/8: Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
Ngày 15/8: Tiệc Chầu Tám Bát Nàn – Đông Nhung Đại Tướng Quân (Tiệc Đản Nhật)
Ngày 21/8: Tiệc Mẫu Nhà Trần
Ngày 20/8: Tiệc Đức Ông Trần Triều – Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng)
Ngày 22/8: Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên
Ngày 24/8: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 9

Ngày 02/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị – Lạng Sơn)
Ngày 04/9: Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
Ngày 09/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
Ngày 09/9: Tiệc Trần Triều Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu
Ngày 09/9: Tiệc ông Chín thượng
Ngày 09/9: Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh
Ngày 09/9: Tiệc Cô Chín Sòng Sơn
Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường
Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng
Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ (đồng thời là tiệc Chầu Bé Bắc Lệ và tiệc Chầu Lục)
Ngày 28/9: Tiệc Trần Triều Vương Phi Thiên Thành Công Chúa – Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Tiệc Tứ Phủ tháng 10

Ngày 10/10: Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An

Tiệc Tứ Phủ tháng 11

Ngày 01/11(có nơi ghi 10/11): Tiệc Phạm Ngũ Lão.
Ngày 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị
Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị
Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ (Chầu Mười Mỏ Ba)
Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Đồng Mỏ (Cô Mười Mỏ Ba)
Ngày 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị

Tiệc Tứ Phủ tháng 12 (tháng chạp)

Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên
Ngày 10/12: Tiệc Đức Ông Trần Triều – Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (đản nhật)
Ngày 10/12: Tiệc Trần Triều Phụ Vương – An Sinh Vương Trần Liễu
Ngày 20/12: Khánh tiệc Trần Triều Vương Cô Đệ Nhị
Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa)

Giới thiệu về Tác Giả

Nguyễn Hưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mang trong mình lòng đam mê tìm hiểu văn hóa truyền thống, anh dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Với anh, tín ngưỡng không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là sợi dây kết nối thế hệ, lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc. Trên hành trình khám phá, Nguyễn Hưng luôn nỗ lực nghiên cứu, chắt lọc và chia sẻ những kiến thức bổ ích về tín ngưỡng Việt Nam đến với độc giả.