Các bài văn khấn tại Đền thờ Thánh Tam Tứ Phủ

Chim Phượng 2

Văn khấn Công Đồng Tứ Phủ

Nam mô A Di Đà Phật (5 lễ)

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kinh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo (3 lần)
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam mô đại từ, đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Con sám hối con lạy chín phương trời 10 phương chư phật, chư đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử con muôn trung bách bái, nhất tâm cung thỉnh:

– Tam Phủ cộng đồng, Tứ Phủ Vạn linh

– Tam vị đức Vua cha:

Đức tam thập tam thiên thiên chúa Đế Thích Đế hoàn nhân tiên Thánh để cung duy Hiệu Thiên Tri Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao thượng để tối linh ngọc bệ hạ

Đức Vua cha Bát Hải Động Đình Thủy quốc Long Vương: Trấn Tây An Nam Tam Kì Linh Ứng Vĩnh Công đại vương Thượng đẳng tối linh thần, Đức Vua cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh.

– Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu, Cửu thiên huyền nữ Phạm Thị Chân Nhân bán thiên Mão Dậu công chúa cập thị tòng bộ chúng.

– Tam Tòa Thánh Mẫu tối tú anh linh:

  • Đệ Nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa
  • Đệ nhị thượng ngàn, Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín, Diệu Nghĩa thiền sư Bạch Anh Quản trưởng sơn trang công chúa,
  • Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân Long Nữ công chúa.

– Trần triều hiển thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ.

Trần triều vương phụ, vương mẫu, vương phi phu nhân, vương huynh, vương đệ vương tử, vương hôn, vương nữ, vương tế, vương tôn chư vị tướng tá bộ hạ các quan cộng đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt.

– Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường: Đệ nhất Tây Thiên, Đệ nhị Nguyệt Hồ, Đệ tam Lâm Thao, Chúa Bà Cà Phê, Tiên Chúa Thác Bờ-Hòa Bình công chúa, Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà bạch hoa công chúa tối tú tối linh, hội đồng chúa bói, hội đồng chúa chữa, hội đồng chúa Mán, hội đồng chúa Mường, lục cung chúa chầu các bộ sơn trang, sơn lâm công chúa, tam thập lục cung công chúa, lục thập hoa giáp thần nương.

– Cung thỉnh tứ phủ chầu bà, Năm tòa quan lớn, 10 dinh các quan. Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải, Thủ điện công chúa tối tú tối linh. Con kinh lạy tứ phủ quan hoàng. Kim niên đương cai Thái Tuế Chi đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng bản thổ liệt vị đại vương. Đức hoàng triều đức hoàng quận. Thượng Thanh Bản Mệnh nguyên thần chân quân, Thiên Tào Hoa Giáp thủ mệnh công chúa, Ông thủ đầu đồng chầu bà quyền cai bản mệnh giáng phúc lưu ân trừ tai giải ách. Tứ phủ thành cô, tứ phủ thánh cậu, cậu bé bản đền, cô bé bản đền. Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị các quan, thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, chư tư quan tướng, giáng đền giáng phủ, tế thế cứu dân. Thanh Xà đại tướng, Bạch Xà đại quan. Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản sứ.

Con kính lạy cộng đồng các giá, hội đồng các quan, trên ngàn dưới thoải, 18 của rừng, 12 cửa bể, cửa đình thần tam tử phủ tối tủ anh linh, tối cao, tối sáng, tận thương tận độ

Hôm nay là ngày…tháng…năm…

Đệ tử con là……(…tuổi) thê,……(…tuổi) sinh nam tử…(…tuổi) nữ tử …(…tuổi)

đồng gia quyến đẳng

Ngụ tại địa chỉ:…

Ngày hôm nay cát nhật đương thời, đệ tử con tâm thành chí nguyện một dạ một lòng mộ đạo ân cần, đường xa không quản mưa nắng không nề, nhất tâm về bái yết của cha của mẹ cửa đình thần tam tử phủ. Cúi xin Phật thánh thương xót giáng đền giáng phủ, xe loan giá ngự, chấp lễ chấp bái, chứng minh công đức, giảng phúc lưu ân cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, muôn nhà được hưởng ấm no hạnh phúc, phù hộ độ trì cho gia đình con được toàn gia an lạc công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm, ngũ phúc lâm môn, thân tâm an lạc, quả đạo viên thành, đầy thuyền mãn quả, gia đạo hưng thịnh. Có lộc có tài có ngân có xuyến để trên lo được việc thánh dưới gánh được việc trần, thần hôn phụng sự của đình thần tam tứ phủ được mãn chiều xế bóng. Xin các Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn, nhất tội ngài nhất xả, vạn tội ngài vạn thương!

Dãi tẩm lòng thành củi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!

Cung thỉnh cộng đồng Tổ tiên nội ngoại, Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu của Phật của Thánh trên tấu thượng thiên, dưới tấu tòa vàng thoải phủ, kêu thay lạy đỡ cho con cháu cháu chắt của Tổ được kêu thấu, tấu nổi, đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu. Đức Tổ cao minh tận thương tận độ.

Canh hoa trang

Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con xin kinh Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

– Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu.

– Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Hương tử con là………….
Ngụ tại….
Hôm nay là ngày…tháng…năm…

Hương tử con đến nơi Điện (Phủ, Đền)………chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con sức khoẻ dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kinh lễ, củi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Canh hoa trang

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

– Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công.

– Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính, Thái sư Hương phụ Thượng quốc công tiết chế, Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền.

– Con kính lạy tứ vị Thánh tử đại vương, Nhị vụ vương cô Hoàng Thánh.

– Con kính lạy Đức ông phạm điệu suý tôn thần, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.

Hương tử con là:……
Ngụ tại:……

Hôm nay ngày…tháng…năm… Hương tử chúng Chấp kỳ lễ bái xin các vị phù hộ độ trì cho hương tử con cùng toàn gia quyến được luôn mạnh khoẻ. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, chín tháng đông, ba tháng hè được tai quan nạn khỏi, điều lành mang đến, điều giữ giải đi, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Xin cho con được có người có cửa, được nhân an vật thịnh đi đến nơi về đến chốn, làm ăn được thuận buồn xuôi gió, vạn sự như ý.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, củi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Canh hoa trang

Văn khấn Mẫu thượng ngàn

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Hương tử chúng con dốc lòng kính lạy:

– Đức Chúa Thượng Ngàn đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn Tinh Công chúa Lê Đại Mại Vương Ngọc Điện Hạ.

– Đức Thượng Ngàn Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công Chúa tối tú tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam giao.

– Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần, Bát bộ sơn trang, mười hai Tiên Nương, Văn võ thị vệ, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Thanh xà Bạch xà đại tướng.

Hương tử con là:……
Cùng gia quyến, ngụ tại:……
Nhân tiết ………..
Chúng con thân đến………….

Phủ chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt, độ cho chúng con cùng cả gia quyến bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, giải vận giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giảm.

Cẩn tấu!

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Canh hoa trang

Lễ tạ và hạ lễ

Sau khi lễ thánh xong, trước khi ra về người ta thường vào lễ tạ và hạ lễ, đem hóa các sớ văn và đồ mã. Trước khi hạ lễ cũng có thể gieo đài xem ý chư thánh đã chấp thuận cho hạ lễ chưa. Khi đốt mã (hóa mã) thì đốt sớ văn trước. Đồ lễ sau khi hạ được coi là lộc thánh. Người ta có thể đem biếu người trông đền đôi chút và xin lộc bản đền. Tục lệ này gọi là lại lộc nhà đền. Các cụ xưa có câu: “Một miếng lộc thánh bằng cả gánh lộc trần” , lộc thánh dù ít dù nhiều nhưng mọi người đều trân trọng nâng niu. Nhiều người đem lộc về dâng lên bàn thờ gia tiên để tổ tiên thụ hưởng ân phúc chư thánh trước rồi con cháu mới thụ lộc sau.

Tham khảo thêm

Canh hoa trang

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết về Thực hiện nghi lễ trong đền thờ Tam Tứ Phủ

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu.

Xin trân trọng cám ơn!

Xem thêm: Văn khấn đền phủ: Bản văn khấn cúng thông dụng nhất

Hoa sen vàng