Bản văn Đức ông đệ nhị : Lời văn Đức ông đệ nhị đầy đủ nhất

Bản văn Đức ông đệ nhị nhà trần thường được dùng để hát thờ hoặc khi hầu nhà Trần. Nội dung bản văn nói lên sự tích và ca ngợi công đức, sự uy linh của Đức Ông Thánh phó Đệ nhị Hưng hiến Đại vương.

ban van duc ong de nhi

I. Đức ông đệ nhị là ai ?

Đức ông đệ nhị là Đức Phó Tằng: Hưng Hiến Vương, tự là Trần Quốc Uất. Ngài là con thứ hai của Hưng Đạo Vương, trấn thủ tại Cao Bằng. Trong tín ngưỡng dân gian, Ngài là vị thần chuyên trừ tà ma, tìm hài cốt trị trùng quỷ.

Khi ngự đồng, Ngài ngự áo đỏ, khăn đỏ, mùa cờ kiếm lệnh, chuyên trừ tà ma, tìm hài cốt trị trùng quỷ. Ngài hóa ngày mùng 3 tháng 8.

II. Bản văn Đức ông đệ nhị thông dụng nhất

Cao bằng chốn ấy biên cương
Thỉnh mời Thánh phó đại vương ngự Đồng
Tích sử ghi việt Nam trần thị
Nhận binh thư yếu lược vua trao
Truyền thư vạn kiếp danh hào
Ngày đêm thao luyện binh bao nhiêu thì

Bát quái cửu cung đồ thư nắm vững
Nghệ phụ vương truyền lại đã thông
Thiên Thanh Địa bạch Thủy hoàng
Phép thiên phép địa trận binh lằm lòng

Cờ Trần Thị dựng nơi biên ải
Đón giặc nguyên ông đánh trận đầu
Binh gia cơ trí nhiệm mầu
Tiêu hao sĩ khí đau đầu giặc mông

Tứ tung lục hợp ngũ hoành
Cửu long đuôi vẫy chặn này giặc hung
Chặn sỹ khí hung uy giặc giữ
Phép hợp tung chia cắt đội hình

Uy ra mới biết nam minh
Tài Thông thiên địa uy linh Đáo đàn .
Trận mạc trấn giặc nơi biên ải
Hợp binh cùng thủy lục hồng giang

Bạch đằng vạn kiếp thao giang
Nơi nơi pháp tướng hiện ra tức thì
Tan giặc giữ ông về bắc lạng
Đóng quân binh trấn thủ cao bằng

” Dâng sớ “

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
” Khai quang “
Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .
Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an
Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường
A
Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu
Quang minh chiếu Thập phương
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng thân cận
Phật Thánh chúa thiên trung vương
Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh
Cố nghã kim đỉnh lễ…
A án Nhật nguyệt quang minh

Có phép ông ra có phép ông ra
Cân đai mũ mã ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình
Cổ lên khăn thượng xiên lình ra oai
Mặt hổ phù ra uy hùng hổ
Vồ đập khảo chân dẫm cầy nung
Chảo dầu sôi lửa khói bùng bùng
Đôi tay ông họa tứ tung ngũ hành
Tay ấn quyết ra uy dấu mặn
Thần phù ra cứu độ dân oan
…..

Vương Sai lục bộ đáo lai đàn sở
Sắc phong thượng đẳng tối linh
Gia phong Thánh Phó vương ông nhà Trần
Vua phong Hưng hiến Đại vương
Lại phong khải Thánh quốc công trọng thần .
Nơi biên ải không quên gia đạo
Tu phật tiên tỏ sự nhiệm mầu .
Giúp muôn dân trị loài trùng quỷ
Trừ tà ma hiện rõ oai linh

Thánh ông sai thủy bộ chư dinh
Năm quan ngũ hổ anh uy linh đáo đàn
Lệnh ông ra thần thông tốc giáng
Lệnh sai hành tốc tốc như lôi
Phụng công thu pháp phải thì phép công.
Ông lại sai thiên tiên lực sĩ
Tróc tà tinh lưới bổ ngục trung
Ngũ phương bố trận sát hung
Hung ma trùng quỷ sợ ông tức thì .
Hịch văn ban thỉnh vương lai đáo
Ngự đồng lên cứu độ dân ta
Cương thi ngoại quỷ tà ma
Giáng phù giáng trượng tức là an yên
Mùng 3 tháng tám giờ thiên
Tiễn ông lai đáo về miền sơn lâm .
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

Xem thêm: Bản văn Đức ông Trần triều

Trên đây là bản văn Đức ông đệ nhị nhà Trần đã được tín ngưỡng Việt sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.

Chúc quý vị nhiều may mắn và tài lộc