Cô Bé và Cậu Bé tại gia

Tín Ngưỡng Việt gửi tới các bạn bản văn Cô Bé và Cậu Bé tại gia được chia sẻ bởi soạn giả Phúc Yên.

Chim Phượng 2

Bản văn Cô Bé, Cậu Bé tại gia

Phút linh hiển mộng thần một khắc,
Thiết lô hương tấu khúc văn ca
Thỉnh mời Cô (Cậu) Bé tại gia
(Hoặc ghi dòng họ mình vào là …. gia)
Khôn thiêng chứng giám hương hoa lòng thành
Hữu luân hồi hữu sinh hữu tử
Vô luân hồi vô tử vô sinh
Hồn thơ tinh sạch anh linh
Trải qua đoản kiếp đoản sinh hữu kỳ
Tuy sắc tán, sắc li trần giới
Hồn khôn thiêng phảng phất còn đây
Người trần nhỡn nhục không hay
U minh phách quế hồn mây mơ màng
Bởi gia trung tôn nhang thờ phụng
Cô (cậu) có lòng hiển ứng đáo lai
Báo rằng nhân quả chẳng sai
Bản gia già trẻ gái trai yên lòng
(Hoặc ghi dòng họ mình vào là …. gia)
Cô (cậu) đã về hư không cõi thọ
Nương Phật từ quy mộ Tây phương
Cõi trần thời chẳng vấn vương
Xa lìa sinh tử mọi đường khổ đau
Buổi khuya sớm lên chầu Phật Thánh
Thường kinh hành giác tính thông khai
Ơn nhờ Phật lực Như Lai
Hiển linh ra tiếng sang tai chỉ lời
Luật nhân quả khó thời chếch lệch
Nghiệp tiền sinh vay trả trả vay
Chữ tu ghi nhớ sâu dày
Mới toan thoát khỏi đắng cay luân hồi
Cô (cậu) ứng hiển mấy lời còn nhớ
Nguyện thực hành tỉnh ngộ trầm mê
Mở lòng hỷ xả từ bi
Phúc lành quả ngọt điều thì mai sau
Trước nguyện cầu âm siêu dương thái
Nước thịnh cường vạn đại hưng long
Sau thời nguyện chốn gia trung
Bình an hai chữ thung dung tỏ bày

Canh hoa trang

Tham khảo thêm

Xin trân trọng cám ơn!