Lý Tuân Úc là ai?

Bạn đang muốn biết Lý Tuân Úc là ai trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này.

Canh hoa trang

Thần tích Lý Tuân Úc

Lý Tuân Úc (?-1038): tự là Công Võ, ông nội là Lý Sùng Cự, cha là Lý Kế Xương . Ông đỗ Tiến Sĩ, sau đó làm quan Phụ Mã Đô Úy. Ông đã từng đến tham học với Cốc Ẩn Uẩn Thông, được đại ngộ và ấn khả của vị này. Từ đó, ông thường qua lại giao du với chư vị Thiền sư như Từ Minh Sở Viên, Dương Ức, v.v.

Trong khoảng niên hiệu Thiên Thánh (1023-1030), ông dâng lên triều đình bộ Thiên Thánh Quảng Đăng Lục 30 quyển mà ông thâu lục được và làm sáng tỏ sự truyền thừa của Thiền tông. Vào năm đầu (1038) niên hiệu Bảo Nguyên, ông thị tịch. Trước tác của ông có Nhàn Yến Tập 20 quyển, Ngoại Quán Phương Đề 7 quyển.

Hoa Sen

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết tìm hiểu Lý Tuân Úc là ai.

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu: