Lục xứ là gì?

Bạn đang muốn biết ý nghĩa của từ lục xứ là gì trong Phật học? Hãy xem chi tiết những giải nghĩa của chúng tôi trong bài viết này.

Canh hoa trang

Ý nghĩa của từ Lục xứ

Lục xứ là sáu đối tượng của sáu giác quan (Lục căn):

  • 1. Sắc xứ, đối tượng của mắt
  • 2. Âm thanh, đối tượng của tai
  • 3. Hương, đối tượng của mũi
  • 4. Vị, đối tượng của lưỡi
  • 5. Xúc, cảm xúc, đối tượng của thân
  • 6. Tâm Pháp (tâm pháp có thể là một ý nghĩ, một khái niệm…), đối tượng của ý.

Trong Mười hai nhân duyên, sáu xứ chính là yếu tố thứ 5 – lục nhập – chúng là đối tượng cảm nhận của người vừa sinh ra (Danh sắc), chúng làm cho con người có Xúc với thế giới bên ngoài.

Hoa Sen

Trên đây là toàn bộ những thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu đầy đủ – chi tiết tìm hiểu Lục xứ là gì.

Bài viết được thực hiện bởi Tín Ngưỡng Việt dựa theo các nguồn tài liệu: