Bản văn Quan Ngũ Hổ : Văn thỉnh và văn luyện Ngũ Hổ Đại Tướng

Các bản văn Quan Ngũ Hổ đầy đủ các bài văn thỉnh và văn luyện được Tín Ngưỡng Việt sưu tầm để giới thiệu tới các bạn.

Khái quát chung về Quan Ngũ Hổ

Quan ngũ hổ được thờ ở hạ ban, trong quan niệm dân gian hổ là vị chúa cai quản rừng núi, hình tượng hổ biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, diệt trừ tà ma, trấn giữ các phương, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền, đem lại sự cân bằng cho ngũ phương trời đất.

Các vị ngũ hổ gồm:

  • Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Thanh Hổ Thần Quan: hổ xanh, trấn phương Đông (Mộc khu)
  • Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Xích Hổ Thần Quan: hổ đỏ, trấn phương nam (Hỏa khu).
  • Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Hoàng Hổ Thần Quan: hổ vàng, trấn phương trung tâm (địa khu).
  • Tây phương Canh thân Kim Đức Bạch Hổ Thần Quan: hổ trắng trấn phương Tây (Kim khu)
  • Bắc phương Nhâm Quý Thủy Đức Hắc Hổ Thần Quan: hổ đen, trấn phương Bắc (thủy khu). 
Quan Ngu Ho

4 bản văn Quan Ngũ Hổ đẩy đủ nhất

Dưới đây là 4 bản văn Ngũ Hổ Thần Tướng được chúng tôi sưu tầm để giới thiệu tới các bạn:

Bản văn Ngũ Hổ Thần Tướng

Tôi nay vâng lệnh thiên đình
Mời quan ngũ hổ uy linh đáo đàn
Hoặc là ở sơn trang vui thú
Hay về chầu đất tổ Thanh Huê

Nghe tôi thỉnh luyện thời về
Phi phong hỏa tốc phải tùy phép công
Trần phương Đông mời quan Thanh hổ
Tróc mộc tinh dấu đỏ trên tay

Bạch Hổ cai trấn phương Tây
Thu kim tinh khí phép rầy ai đương
Ông Xích Hổ Nam phương uy ngọ
Tróc hỏa tinh đem bỏ ngục trung

Bắc phương Hắc Hổ uy hùng
Thu trừ thủy khí ngoan hung lạ nhường
Trưởng trung ương mời ông Hoàng Hổ
Lệnh bài sai phá thổ thạch tinh

Ngũ phương ngũ tướng anh linh
Nghe tôi hạ lệnh tùy hành chớ sai
Cứ lời tôi hạ hình biến tướng
Cùng quan quân giáng xuống đàn trung

Dù khi thiếp tính phụ đồng
Giáng phù giáng phép sự công chẳng rời
Bắt ăn tươi nội tà ngoại quỷ
Cứ lệnh hành sát quỷ trừ ma

Đằng vân giá vũ ai qua
Sơn tà thủy quái đem ra tra hình
Nhãn song tinh hào quang lóng lánh
Mình vươn dài dũng mãnh ai đang

Rừng xanh cất tiếng gầm vang
Nhe nanh giơ vuốt lại càng sợ kinh
Lông mày xanh đôi tay giống trúc
Tiếng thét gầm quỷ khốc tà kinh

Vốn xưa tướng ở ngàn xanh
Nghe tôi hạ lệnh tùy hành chớ sai
Tướng với tôi ngày đêm khuya sớm
Bén lửa hương nào dám quản công

Thỉnh mời tướng giáng đàn trung
Tôi cùng quan tướng mấy đông chẳng dời
Tướng với tôi đồng tâm hợp lực
Lệnh sai hành chẳng được trì diên

Đêm ngày tập đạo tu thuyền
Chứng minh lễ vật đàn tiền kính dâng
Chữ rằng Thánh giáng lưu ân
Ngũ tướng lưu lộc thiên xuân thọ trường.

cuon thu dai lua

Bản văn thỉnh Ngũ Hổ Tướng Quân

Thần cung thỉnh
Ngũ phương Ngũ Đế, Ngũ Hổ oai linh

Tướng ở thiên đình con Vua Đế Thích
Ngày thời triều trực ở chốn điện tòa
Xông đột vào ra thần thông dõng mãnh
Ngày nay có lệnh Phật Thánh chỉ truyền

Sai xuống nhân gian Thạch Bàn chốn ấu
Tướng thời lừng lẫy có phép thần thông
Rão khắp tây đông cứu dân độ vật
Nay tôi phụng sự Phật Thánh độ cho

Thỉnh tướng về thờ linh cho mạnh
Nghe lời tôi thỉnh khuya sớm đêm ngày
Có việc bằng tay trừ tà trị bệnh
Làm cho dõng mãnh hỏa tốc như lôi

Hỗi Quan Tứng ôi là tật tốc giáng
Rày tôi đội lệnh thiên đình
Thỉnh triệu các tướng oai linh đáo đàn
Hoặc là ở thượng ngàn vui thú

Hay là về đất tổ thanh ba
Nghe tôi luyện tập thời về
Phi phong hỏa tốc phải trì phép công
Trấn phương Đông sai quan Thanh Hổ

Tróc Mộc tinh lưới bủa ghê thay
Quan Bạch sau trấn phương Tây
Xu trừ kim khí ghê thay lạ dường
Quan Xích trấn Nam phương Ly Ngọ

Tróc Hỏa tinh lưới bủa ngục trung
Bắc phương Quan Hắc Oai hùng
Xu trừ thủy khí hiện hung gia hình
Chưỡng trung ương sai Quan Quỳnh Hổ

Lịch bài sai phá thổ thạch tinh
Ngũ phương Ngũ Hổ oai linh
Nghe Thánh hạ lịnh tùy hành tùy sai
Cứ lời tôi hiện hình biến tướng

Thính hịch văn giáng hạ đàn trung
Dù ai thiếp tánh phụ đồng
Giáng phù giáng trượng pháp công chẳng rời
Bắt ăn tươi nội tà ngoại tý

Tuân lịnh hành tróc quỷ trừ ma
Đằng vân giá võ ai qua
Phục thi cố khí đều tra gia hình
Nhãn song trinh hào quang lóng lánh

Mình tròn dài, dõng mãnh ai đương
Lưng eo thắc đới dịu dàng
Đôi vai thiên trụ tà càng sợ kinh
Lông mày xanh đôi tay lẫm trúc

Tiếng hét hầm quỷ khốc tà kinh
Vốn xưa tướng ở rừng xanh
Nghe lời tôi thỉnh lịnh hành chớ lâu
Đã đắc đạo cùng nhau khuya sớm

Bén lửa hương nào dám quản công
Nào khi tướng giáng đàn trung
Tôi cùng Quan tướng mấy đông chẳng rời
Tướng cùng tôi đồng tâm hiệp lực

Việc sai hành chẳng được trì diên
Nay tôi đắc đạo Thánh truyền
Nghe lời tụng chú thỉnh liền thần thông
Đáo tịnh trung oai nghi xuất hiện

Tuân lịnh hành biến hiện phân minh
Tróc tam danh thượng thiên thần nữ
Thấu tứ phương thủy phủ động đình
Sai câu ngoại đạo tam danh

Sơn tiêu Thổ địa âm binh đẳng thần
Tróc tà sư kỳ binh phản ác
Tướng đáo đàn tài võ quá nhơn
Ăn tươi cho hết tà thần

Nào là chư Tướng khâm sai lịnh hành
Các Quan kéo đến điện đền
Năm mươi Hổ Tướng anh linh đáo đàn
Trên đầu có chữ sắc phong

Hai tay có chữ tứ tung ngũ hoành
Tróc tà quỷ mỵ yêu tinh
Đem ra chém quách hồn kinh đùng đùng
Lại bắt các đãng gian hung

Gia hình trị tội thạch công làu làu
Ôn hoàng dịch lệ đâu đâu
Thành Hoàng xã lệnh nhiệm mầu hư không
Thần kỳ các xứ Thổ công

Oai linh củng phục anh hùng tiếng vang
Quỳ tâu phục vọng các quan
Phò trì đệ tử thiên ban cát tường.
Cát Xướng Thiên Thu Vạn Vạn Tuế.

cuon thu dai lua

Bản Văn luyện Ngũ Hổ

Tuân sắc lệnh truyền
Phật Thánh cung Thiên

Thần con Thỉnh Luyện
Phụng sai Quan Tướng
Cấp Đáo Điện Trung
Hộ Quốc cứu Dân

Ngũ Phương Ngũ Hổ
Đại tướng uy linh
Ở trên Thiên Đình
Con vua Đế Thích

Đêm ngày hách dịch
Cung điện các tòa
Xung đột vào ra
Thần thông dũng mãnh

Ngọc Hoàng sắc lệnh
Thượng Đế gia ban
Ở dưới dương gian
Thạch Bàn chốn ấy

Quan tướng lừng lẫy
có phép thần thông
Dạo khắp Tây Đông
Cứu dân hộ quốc

Nay thời có việc
Thỉnh giáng điện trung
Kíp Kíp phong lâm
Là tật tốc giáng

Tốc giáng, Tốc giáng
Hỡi Quan Tướng ơi !
Là tật tốc giáng
Ngũ Dinh Ngũ Tướng

Ngũ Hổ Thần Quan
Long Xà Tượng Mã
Tốc Giáng Lô Nhang
Chư Binh Chư Binh

Thủy Bộ Không Binh
Lệnh Kỳ Hiệu Triệu
Tốc Đáo Điện Đình

Đông Phương Giáp Ất
Mộc Thanh Hổ Thần
Tây Phương Canh Tân
Kim Bạch Hổ Thần

Nam Phương Đinh Bính
Hỏa Sích Hổ Quan
Bắc Phương Nhâm Qúy
Thủy Hắc Hổ Quan

Trung Ương Mậu Kỷ
Thổ Hoàng Hổ Quan
Ngũ Phương Ngũ Hổ
Tốc Giáng Lô Nhang

Phong Lôi Vũ Điện
Hiển Sích Đáo Đàn
Quan Quân Tướng Sĩ
Phụng Mệnh Thiên Nhan

cuon thu dai lua

Bản nhạc luyện Ngũ Hổ

Cẩn thỉnh Ngũ Hổ xưa nay
Con vua Đế Thích đêm ngày vào ra

Chỉ huy các bộ các tòa
Quan quân tướng sĩ đều là trí trung
Thầy tôi phụng sự Thiên Cung
Sắc lệnh cửu trùng điều tướng khiển binh

Cảm phiền các bộ các dinh
Nghe hồi chiêng trống hiển hình thần thông
Khi chơi nước ngược non bồng
Khi vào phủ nội hầu trong Tam Tòa

Hoặc còn đâu đó gần xa
Nay thầy hiệu triệu quan đà ứng lai
Móng vàng vuốt thiết một hai
Răng nhe ngọc thạch tầm loài tà ma

Lông mày dựng tợ ngân hà
Nhãn tinh sáng chói sao xa xanh lè
Quan quân thanh thế trẻ tre
Rầm rầm tứ phướng tức thì chẳng sai

Ngũ hành bát quái đáo lai
Thiên la địa võng bắt loài yêu tinh
Ra tay cứu tử độ sinh
Vạn phù vạn phép anh linh vô cùng

Thầy tôi phụng sự Cửu Trùng
Thỉnh xin quan tướng dốc lòng cùng tôi
Dầu khi có việc tôi mời
Hành trì Pháp Sự tức thời hiển linh

Trừ tà cấp tróc ngục hình
Cứu bệnh cấp hốt độ sinh chớ trì
Dầu ai cầu đảo việc chi
Cấp theo chính Đạo tức thì cho mau

Thầy cùng quan tướng bấy lâu
Trên thờ Phật Thánh quy đầu làm tôi
Nay thời quan tướng y lời
Giáng đàn lẫm liệt theo tôi tùy hành

Đông tây nam bắc rành rành
Năm phương mười hướng tốc linh trợ đàn
Nào là những kẻ dương gian
Điêu ngoa xảo trá những toan hại người

Nào là ma quỷ ở đời
Chết rồi không chịu tái hồi siêu sinh
Mượn vong mượn bóng mượn hình
Giả thần giả quỷ đi hành sinh nhân

Nào là phản quốc tà thần
Không quy Chính Pháp ô luân tham tàn
Bắt ngay nhốt ngục rõ ràng
Lệnh truyền tức tốc không khoan không trì

Trước lấy Phật Đạo khuyến vi
Biết đường quy hối tức thì lại tha
Còn như mánh khóe điêu ngoa
Dối lừa bất phục gian tà vòng quanh

Quan theo Phép Thánh thi hành
Kẹp kìm kéo lưỡi hồn phanh trăm nghìn
Vạc dầu sôi sục nhấn chìm
Thực tà nuốt quỷ biết hình phép linh

Hết đường tà Đạo gian manh
Tướng quan chính pháp trung trinh thủ trì
Bắt hết tà quỷ một khi
Tùy theo tội định tức thì không tha

Thầy tôi phụng cáo Thiên Tòa
Bề trên xem xét khảo tra mọi bề
Thầy tôi bát nước bông huê
Tư tuần lễ tiết quan về chứng minh

Dẫu rằng lễ bạc tâm thành
Đồng tâm hiệp lực anh linh một lòng
Hộ đàn trợ Pháp việc công
Thầy tôi thỉnh luyện quan cùng giúp tôi

Hưng Long Thánh Giáo đời đời
Điện đường linh hiển cứu người dương gian
Dầu quan dạo chốn thượng ngàn
Thiên cung Thủy quốc hay đang non bồng

Lệnh truyền trống mõ điện trung
Tức thời tốc đáo uy hùng giáng lâm
Hiện hình biến tướng phân thân
Không binh thủy bộ ầm ầm phong lôi.

Con Ho

Trên đây là khái quát chúng và đầy đủ các Bản văn Quan Ngũ Hổ được dùng trong các nghi lễ .

Cám ơn các bạn đã quan tâm!