Bản văn Quan đệ Tam

Bản văn Quan đệ Tam nói lên thần tích và sự hiển linh của Đệ Tam Tôn Quan được sử dụng để thỉnh trong ngày tiệc và hầu giá Ông.

Ban van Quan de Tam

Thần tích Quan Lớn Đệ Tam

Giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ hồng
Xông pha trăm trận cũng nên không
Quan lớn ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với núi sông
…”

Quan lớn Đệ Tam là vị quan lớn văn võ toàn tài, quản cai miền sông nước. Ngài ngự áo màu trắng tượng trung cho Thoải phủ.

Theo thần tích và các bản văn chầu, Quan Đệ Tam là co vua Thủy quốc, có công giúp vua Hùng đánh giặc ngoại xâm. Sau khi Qua Lớn thác hóa, nhân dân ở Yên Lạc, xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên, Hà Nam và Xích Đằng, Lam Sơn, TP Hưng Yên lập đền Linh Giang và Xích Đằng để thờ phụng Ngài.

Bản văn Quan đệ Tam đầy đủ nhất

Trịnh giang biên giành ngân lai láng
Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
Con vua thủy quốc Động Đình
Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng

Đúc gồm vẹn thung dung hòa mạc
Bẩm sinh thành tứ chất long nhan
Thỉnh mời quan lớn đệ tam
Phi phương diện mạo tòa lảnh giang khác thường

Chức võ thần quy đủ bốn phương
Nhân khi nhân ngự ngai vàng
Tuần du kiểm soát cõi trần thế gian
Bơ phủ vương quan phong tôn thần

Quan lớn bơ phủ vương quan
Phi phương diện mạo lảnh giang linh từ
Chấp chỉnh kỷ cương quyền trong tay
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời

Chẩn long ngai cầm quyền đổi số
Phép màu quan tối tú anh linh
Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
Chỉnh tề đại giác lên đến trần gian

Sổ tử trên đời, sổ sinh
Một tay biên chép chẳng sai số nào
Bá quan văn võ nội chờ
Khi lê bệ ngọc khi nào tào dương

Bản văn phú Quan Đệ Tam

Nhang dâng một chuyện ghi con tấu thỉnh đức tương quan
Đệ tử con tiến bản văn đàn
Dâng sự tích đệ tam hoàng thái tử
Sơn xuyên nhục tú hàn hải trung linh

Quan đệ tam ngài con vua bát hải động đình
Phong tín hiệu đệ tam hoàng quan thái tử
Văn thần cải tú, võ tổng lược thao
Bẩm dung diện mạo hồng hào

Ngôi chung chính quan lớn tài cao, quán cổ
Tam thiên vũ trụ thập bát hải môn
Đền lảnh giang cắm hướng càn khôn
Tài thao lược quan lớn vang lừng trong tứ hải

Quan đệ tam người con vua bát hải
Thái tử thu hoàng ân
Tiệc ngày 24 tháng 6 đẳng nhật quan háo thần
Khắp hòa thế giới muôn dân đảo cầu

Gần xa kính vái, hữu cảnh bồng lai
Câu thơ thần phủ đọc khoan thai
Chén rượu thánh bàn cờ tiên ngồi đóng giả
Nhân khi thánh hạ mở yến triều xưng

Bầu bạn ban khắp hết sân đình
Sân đàn quế vang lừng nhạc vũ
Văn thần võ trí ngọc nữ cung phi
Tòa lảnh giang ngựa đứng voi quỳ

Trên bảo điện dung nhanh chỉ xích
Bách quan chầu trực văn võ hai hàng
Trong triều thần lễ như uy quan
Đền lảnh giang có long chầu hổ phục

Truyền quan khắp ngả không được nhiều dân
Mái thuyền loạn thăng tiến dần dần
Về đền lành quân thần hội họp

Thơ

Giáp bạc bao phen quan tam phủ nhuộn đỏ hồng
Xông pha trăm trận cũng nên không
Quan lớn ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với núi sông

Gươm thần ba thước tay ngang dọc
Chí dậy trời tay quan tam phủ lấp biển đông
Chấn đền lảnh giang hoàng tử xung thần.
Tòa thủy tội tấm gương trong tức mệnh

Cơn nguy biến đùng đùng nổi dậy
Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chảy về đâu
Tào thủy tộc rước ông về nơi thủy phủ

Kiều dương

Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Nơi đền thờ quý điện danh lam
Đền thờ quan tam tía kiệu ngai vàng
Long môn hổ phục thạch bàn còn ghi

Hỏa tức ra nâu điều điện cát
Dâng nước về thủy quốc một khi
Ngài truyền quân lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dân ngước phép thời đại đang

Qua đại giang sông thao sông cả
Kéo quân về đóng ngã ba tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

Mái thuyền loan nổi dòng xích bích
Đưa quân chèo du lịch bốn phương
Cũng có phen tuần tú sống thương
Trở về tỉnh bắc đóng quế dâng sông lục đầu

Có phen dạo sông dâu sông ngát
Trải lên ghềnh xuống thác ra khơi
Có phen vào lạch ra khơi
Qua hang anh vũ sang chơi nước người

Có phen dạo chơi cửa đào cửa bích
Khi ra chơi vào lạch thảnh thơi
Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang sông tuần lảnh là nơi đi về

Có phen lại về chơi thoải phủ
Đóng cân đai áo mũ quỳ tâu
Bắt dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tấu vương phủ ra hầu mẫu vương

Có phen lại phi phương biến hóa
Vào Nghệ An thượng hạ đại vương
Chiếc thuyền rồng chèo quế buồm loạn
Khi chơi sông Tô Lịch lúc sang sông Cầu

Có phen ngự năm nâu bắc điện
Trở ra về chơi chốn tuyến quang,
Khi dạo miền thác cải thác con
Khi chơi sống hát khi sang sống bờ

Dạo thẩn thơ chơi tải viên Tam Đảo
Nghe chuông kêu cờ phất trống, dong
Bề sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh ca chiêng vàng anh ỏi

Nốt Xanh vùng chìm nổi dư muốn
Trong triều đình văn võ bá quan
Sai lên đón rước vương quan vào hầu
Trên các lầu chào thơ ngâm phú đọc

Ngoài sân rồng cà chúc chén tiên
Đức vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi hoàng tử vương quan về hầu
Ngự giờ lâu phán đòi nhân thế

Sai ông lên cứu trợ trần gian
Có tay hoàng tử vương quan
Cứu sinh chúng lắm độ oan cũng nhiều
Rồi ông đã về chầu nhân đức

Cứu nhân gian vạn ức siêu sinh
Rồi ông về tới chốn thủy cung
Phù cho để tử khang linh thị trường

Khắp gần xa muôn dân phụng sự
Lạng Giang từ quốc xứ còn ghi
Quan Đệ Tam lắm phép ai bì
Lĩnh quyền vua Bát hải ngại kiêm chi các tòa

Quan lớn Đệ Tam ngài công minh chính trực
Trong triều đình không có nhường ai
Bế lược thao thao lược toàn tỉa
Đình thân tam tứ phủ nào ai giám bì

Trấn nam thiên nghị về động chí
Xm ai cùng lịch sự hơn ai
Quan Đệ Tam diện mạo anh hòa
Cùng người vệ sỹ mỹ miều tốt tươi

hoa lê

Xem thêm

Cùng chuyên mục